Meny Lukk

Vedtekter

1.

Harley-Davidson Owners Club of Norway ble stiftet 27. juli 1986. H-DOCN er en interesseorganisasjon med målsetning å ivareta norske H-D og Buell-eieres interesser, også ovenfor myndigheter og øvrige instanser. Videre skal styret holde kontakt med tilsvarende utenlandske organisasjoner.

2.

Årsmøtet er H-DOCNs høyeste organ. Styrets sammensetning velges på årsmøtet. H-DOCN er nøytral i klubbpolitiske spørsmål. H-DOCN-medlemmer som samtidig er medlemmer eller sympatisører av klubber/organisasjoner som er i konflikt med andre klubber/- organisasjoner innen H-D/MC-miljøet, kan derfor ikke inneha tillitsverv i H-DOCN. Minst halvparten av styret skal være på gjenvalg, varamedlemmer kan også velges av styret med 2/3 flertall. Styret i H-DOCN skal bestå av 6 – seks – personer. Presidenten velges for 1 – ett år. Styremedlemmer velges for 2 – to – år. Kasserer skal være medlem av styret. Styret velger selv nye styremedlemmer ved frafall i valgperioden. Stemmerett ved årsmøtet gies medlemmer med gyldig medlemskap av minimum 6 – seks – måneders varighet.

3.

Årsmøtet skal avholdes innen juli måned og innkalling skal være sendt ut minst 2 uker før. Det skal også være vedlagt årsberetning, og regnskap for hele fjoråret skal fremlegges. Forslag til vedtektsendringer må leveres skriftlig til H-DOCNs adresse minst 5 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres uten bruk av ryggmerker som tilkjennegir annen klubbtilhørlighet enn til vår egen organisasjon. Overtredelse medfører eksklusjon fra H-DOCN. Årsmøte kan vedta æresmedlemskap for medlemmer som har gjort en særdeles god innsats over tid for H-DOCN. Forslag til æresmedlem kan komme fra medlemmer eller styret selv.

4.

Styremøter avholdes etter behov, dog minst 5 ganger årlig. Styret er beslutningsdyktig ved at minst halvparten av dets medlemstall er til stede. Ved forfall har vararepresentanter tilsvarende stemmerett. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Referat skal skrives og sendes alle styreog varamedlemmer, samt distriktsrepresentanter.

5.

Med unntak av løpende driftsutgifter, skal økomomiske disposisjoner over kr. 10000,- avgjøres på styremøter.

6.

H-DOCN har intet ansvar for sine medlemmer og deres opptreden. Styret kan nekte medlemsskap eller ekskludere medlemmer som ved sin opptreden kan skade H-DOCNs anseelse. I slike tilfeller skal vedkommende informeres og ha rett til skriftlig å forsvare sin sak innen angitt frist. Styrevedtak her fattes med 2/3 flertall. Ekskluderte medlemmer får

ikke refundert innbetalt medlemsavgift. Domfellelse for tyveri eller heleri av Harley- Davidson eller deler av slike skal automatisk føre til eksklusjon, så snart dom er rettskraftig.

7.

Medlemskontingenten forfaller 1. januar. Medlemmer som ikke har betalt innen utgangen av februar slettes som medlem. Familiemedlemsskap kan tegnes for ektefeller, samboere og barn av et hovedmedlem som bor på samme adresse. Familiemedlemmer mottar ikke Harley-News, men stilles samme krav og har samme rettigheter som ordinære medlemmer. Hvis hovedmedlemmet ikke fornyer medlemsskapet, overføres familiemedlemmet automatisk til ordinært medlemsskap fra neste årsskifte.

8.

H-DOCN skal utgi et medlemsblad som skal utkomme minst 4 ganger årlig. Redaktøren er ansvarlig for bladets innhold.

9.

H-DOCN skal årlig arrangere et hovedtreff for sine medlemmer.

10.

En eventuell nedleggelse av H-DOCN krever minst 3/4 flertall på 2 ordinære årsmøter. Eventuelle midler gis til Norsk Luftambulanse.